Lag & Upphovsrätt

Får man fotografera eller filma i en vallokal?

Att fotografera eller filma i en vallokal är inga problem.

Många undrar vad som gäller i en vallokal – får man verkligen fotografera och filma hur som helst? Vi har pratat med Valmyndigheten som reder ut vad som gäller vid valet 2022.

Under valet 2018 rapporterade SVT om privatpersoner som uppgett att de blev fotograferade när de skulle välja valsedlar, något som gjorde att besökare och väljare kände obehag och blev skrämda.

Nu till 2022 års val har Valmyndigheten tagit fram ett ställningstagande som behandlar just besök, fotografering och filmande på röstmottagningsställe och vid rösträkning. Detta dokument fungerar som vägledande för vad som gäller – och för att lösa problemen från 2018 har man därför gjort några ändringar.

Anna Blomberg, jurist hos Valmyndigheten förklarar att det är en självklarhet att man ska kunna iaktta, fotografera och filma.

– Röstmottagningen fram till klockan 20.00 på valkvällen är offentlig, och den preliminära rösträkningen i vallokalen är liksom valnämndens preliminära rösträkning och länsstyrelsen slutliga rösträkning en offentlig förrättning. Detta innebär att alla ska kunna besöka denna, och man går så klart även filma och fotografera.

Vidare förklarar Anna Blomberg att det inte finns några särskilda regler i vallagen som tar upp detta, även det nu finns ett vägledande dokument för valadministrationen.

– Vi har därför tagit fram ett ställningstagande. Vi kan konstatera att man inte får riskera vare sig valhemligheten eller ordningen på plats. Om man stör ordningen kan man bli ombedd att lämna lokalen.

Vem bestämmer om man stör?

– Röstmottagarna är de som har ansvaret för ordningen och de som besämmer om någon stör eller inte. Ordningen beror också på hur den som är väljare uppfattar sin rätt att rösta, det får inte vara obehag.

Bakom det gömda utrymmet finns valsedlarna – fritt från kameror – där får man inte fotografera eller filma.

Under valet 2018 fotograferades väljare när de tog valsedlar – vad gäller nu under valet 2022?

– I en vallokal kunde man tidigare ha valsedlar utanför vallokalen, så det är möjligt även idag, men alla valsedlar ska numera vara avskiljda, med syftet att väljaren ska kunna ta sina valsedlar i fred. Där får man inte på något sätt filma eller fotografera.

Hur gör man om någon filmar eller fotograferar på en när man röstar?

– Då får man prata med röstmottagaren.

Den enda som får fotografera eller filma bakom skärmen är du själv.

Får jag filma eller fotografera mig själv när jag röstar?

– Ja. Men en röstmottagare kan kräva att du ska göra iordning din röst själv bakom valskärmen.

Så utgångspunkten är att man i högsta möjliga mån ska kunna filma, fotografera och iaktta i en vallokal – finns några undantag?

– Ja, det kan finnas olika orsaker som gör att det är fotoförbud, vilket beror på lokalen, exempelvis fängelser eller sjukhus, skyddsobjekt eller andra sekretessfrågor.

Ett annat undantag är även lokaler där regler för kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen är tillämpliga. Så här skriver Valmyndigheten i sitt ställningstagande kring detta:

”Om en kamera är fastmonterad kan reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen vara tillämpliga. Det måste som huvudregel finnas tungt vägande skäl för kameraövervakning vilka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.”

Kamerabevakning får dock ske på allmän plats för journalistiskt ändamål.

Lag upphovsrätt

Valmyndighetens ställningstaganden

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för valadministrationen.

Här är några utdrag:

”Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för rösträkning och då fotografera eller filma. Vissa undantag kan förekomma i byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom kriminalvården eller i vården. Den som besöker röstmottagningsställe eller rösträkning har rätt att vara anonym.”

”Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Den som besöker ett röstmottagningsställe får inte genom fotografering, filmande eller på annat sätt störa väljare eller det pågående arbetet. Den som stör ordningen på röstmottagningsställe kan ombedjas att upphöra med störningen eller att tillfälligt lämna lokalen om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.”

”Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet att iaktta vad som sker ifråga om rösträkning och bedömning av rösternas giltighet vid visst bord eller vid vissa moment i proceduren. Den som vill ska kunna fotografera eller filma.”

”Det saknas bestämmelser i vallagen om fotografering eller filmande på röstmottagningsställen. Förbud mot fotografering och filmande kan dock förekomma på vissa platser för röstmottagning, exempelvis inom kriminalvården och inom vården med stöd av skyddslagen (2010:305) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Regler om bl.a. valhemlighet, dataskydd och kamerabevakning styr hur fotografering och filmande kan ske på röstmottagningsställe och vid rösträkning.”