Lag & Upphovsrätt

Fotoförbud i domstolar på väg att skärpas

Att fotografera in i rättssalar kan från 1 juli vara olagligt. Kritiker menar att detta är ett ingrepp i yttrande- och informationsfriheten. RÄTTELSE: Att fotografera i domstolars allmänna utrymmen ska fortsatt vara tillåtet, enligt regeringens förslag till lagändring.

Fotografer som står utanför en rättssal och fotograferar in i salen när dörren öppnas, är i dag en inte allt för ovanlig syn vid större rättegångar. Och det är tillåtet att fotografera på det sättet – så länge det görs utanför rättssalen. Men enligt regeringens förslag till lagändringar ska det bli förbjudet från 1 juli 2019, vilket framgår av propositionen ”Stärkt ordning och säkerhet i domstol” som nu har lämnats över till riksdagen. Förbudet gäller även om avsikten är att publicera bilder i grundlagsskyddade medier.

Anledningen ska vara att den här typen av fotografering stör ordningen och är känslig ur en integritetssynpunkt. Flera remissinstanser såsom tingsrätter, Justitiekanslern och Sveriges advokatsamfund har inte haft några invändningar mot utredningens förslag.

Att fotografering accepteras om fotografen och kameran befinner sig på ”rätt” sida om en tröskel, har Södertörns tingsrätt ansett vara: ”såväl olämpligt som inkonsekvent och inbjuder till trängsel och oordning runt rättssalens dörr”.

Ett svar på teknikutvecklingen

Förbudet mot att fotografera i en rättssal infördes för snart 70 år sedan, där lagtexten i dag lyder: ”En bildupptagning i eller en bildöverföring från rättssalen får ske endast om det följer av lag.” Detta vill alltså regeringen ändra till: ”En bildupptagning i eller in i en rättssal är tillåten endast om det följer av lag. När sammanträde inte pågår, får rättens ordförande tillåta att bilder tas upp i eller in i en rättssal.”

Lagändringen är bland annat ett svar på teknikutvecklingen, där i stort sett alla som i dag besöker en domstol har utrustningen som krävs för att fotografera, direktsända och sprida känsligt bildmaterial.

”En inskränkning av yttrandefriheten”

Det finns de som tidigare i betänkandet har varit kritiska till det nya lagförslaget, bland annat Journalistförbundet som menar att det är en inskränkning av yttrande- och informationsfriheten som ”gör det svårare för allmänheten att få en inblick i hur det ser ut i rättssalen”.

I dag är maximistraffet för brott mot fotograferingsförbudet böter, men enligt det nya lagförslaget höjs det till fängelse i sex månader.

RÄTTELSE: I en tidigare version av den här artikeln påstod vi att även domstolars allmänna utrymmen, såsom väntrum, skulle omfattas av fotoförbud. Detta har funnits med som ett förslag i betänkandet, men är inte något som regeringen har valt att gå vidare med. Kamera Bild beklagar att vi rapporterade felaktigt kring detta.