Lag & Upphovsrätt

Nya regler för drönare från 1 februari 2018

Reglerna gäller även de som flyger privat och grundas i att göra luftrummet säkrare, främja teknikutvecklingen samt förenkla reglerna i samband med ökad användning av drönare i Sverige.

Enligt Transportstyrelsens pressmeddelande har de nya reglerna tagits fram för attfrämja teknikutvecklingen, göra luftrummet säkrare samt uppdatera de svenska reglerna gentemot de internationella. De ökade riskerna som tillkommer när allt fler drönare befinner sig i det svenska luftrummet kommer därför enligt Transportstyrelsen att omfattas av enklare och tydligare regler, som träder i kraft från 1 februari 2018 (Transportstyrelsen meddelade efter artikelns publicering ett nytt datum för ikraftträdande från tidigare 1 januari 2018 till 1 februari 2018.)

De största skillnaderna mot dagens regler är:

 • Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
 • Drönare som används för speciella verksamheter - militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna . För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
 • Kravet på tillstånd för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.

Övriga nyheter i de nya reglerna är:

 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
 • Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 m över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
 • Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
 • Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
 • Ändringar i minimiseparation.

Även EU tar fram regler

I en artikel från oktober 2017 berättadevi om attEU håller på att ta fram regler som kommer att gälla för alla medlemsstater.En av anledningarna till att EU vill driva igenom nya krav på drönare är att man lyssnat på de problem som uppstått inom flygbranschen.Förslagen som EU tar fram är hårdare än de regler som nu finns i Sverige för flygning med drönare, efter denlaglättning från 1 augusti i årdär tillstånd inte längre krävs för privatpersoner och företag.

Anledningen till EU:s hårdare hållning är bland annat drönarincidenter både i Sverige och övriga Europa, där passagerarflygplan varit nära att krocka med drönare. Den 7 augusti skrev Kamera Bild om en drönare somstoppade flygrafikenpå Arlanda, dagen efter rapporterade vi omännu en incident, samt några dagar senare omett tredje flygstopppå en månad.