SOCIala medier

Sju av tio föräldrar lägger ut bilder på sina barn i sociala medier

Från den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention svensk lag, något som är till för att skydda barnens integritet på bland annat sociala medier.

Statens medieråds rapport visar även att det blir vanligare att föräldern frågar barnet om lov att lägga ut bilder med stigande ålder.

Statens medieråd har släppt rapporten Föräldrar & medier 2023 som är Sveriges största undersökning av barn och ungas medievanor, och förnyar undersökningen från 2019.

En ny fråga i årets rapport är huruvida föräldrar lägger ut bilder eller klipp på sina barn i sociala medier. Frågan som ställdes var "I vilken mån lägger föräldrar ut bilder på sina barn – och frågar dem om lov innan?" Så här står det i rapporten:

"Bland föräldrar till barn mellan 0 och 8 år är det cirka 70 % som svarat ja på frågan (ja några ggr/vecka + ja några ggr/mån + ja, men mer sällan). Om föräldrarna uppgav att de lägger ut bilder på barnet i sociala medier fick de följdfrågan huruvida de frågar sina barn om lov innan sådana bilder läggs ut på sociala medier (följdfrågan ställdes dock endast till föräldrar till barn från 5 år och uppåt)."

En följdfråga visade även att närmare en tredjedel av föräldrarna med barn i åldern 5–8 år lägger upp bilder på sina barn utan att be dem om lov först, något som blir mer vanligt i takt med barnets stigande ålder:

"Bland föräldrar till barn i åldern 13–16 år uppger t.ex. 54 % att de alltid frågar om lov. Samtidigt blir det mindre och mindre vanligt att lägga ut bilder i takt med att barnet blir äldre."

Föräldrar mer skeptisk till sociala medier

Samtidigt kan även undersökningen från 2023 jämföras med tidigare resultat, där en observation är att föräldrars skepsis till sociala medier har förstärkts under de senaste åren. 

Rapporten slår bland annat fast att föräldrar till barn i åldern 0–8 år anser att sociala medier stjäl tid från viktigare aktiviteter och att de lär barn dåliga saker och leder till ohälsa fått starkare stöd. Under 2019 skrev Kamera & Bild om hur Instagram skulle ändra sin plattform då en stor debatt kring sociala mediers påverkan på det psykiska välmåendet växt sig stor. I vår kommentar "Instagrams ständigt ifrågasatta bildflöde" kan du läsa mer om turerna för Instagram.

Under 2020 blev även barnkonventionen svensk lag, något som innebar att ett barns rättigheter stärkts juridiskt, vilket kan komma att påverka hur föräldrar får dela bilder av sina barn i sociala medier.

Ungdomar på sociala medier

I delen om "Ungar & medier 2023" går det även att läsa att Snapchat, Tiktok och Instagram är de mest använda sociala medieplattformarna i alla åldersintervall och bland både pojkar och flickor. 

I första hand "scrollar de rent allmänt", som rapporten beskriver det, samt lägger mindre tid åt att lägga upp egna bilder och filmklipp. Mellan 40–48 procent av användarna gör aldrig det.

Vidare visar rapporten även att färre föräldrar har full insyn i vad barn och ungdomar publicerar: "Föräldrar har störst insyn i den yngsta gruppens inlägg på sociala medier, men minst hälften av barnen i alla åldersgrupper svarar att deras vårdnadshavare kan se allt de lägger upp. Över längre tid, jämfört med år 2016, finns det dock en tendens till att färre föräldrar har full insyn i vad barnen och ungdomarna lägger upp på sociala medier."

Upphovsrätten är med andra ord aktuell även för barn och unga, som kan ställas inför frågor som ”får jag dela bilder på personer jag inte känner?” eller ”får mina föräldrar lägga ut bilder på mig utan tillåtelse?”. I programserien ”Lilla upphovsrättsfrågan” från Statens medieråd ges svaren på just sådana frågor.