lag & upphovsrätt

HD: "Beslag av minneskort stred mot yttrandefrihetsgrundlagen

Ett team från TV4:s Kalla fakta befann sig i Attunda tingsrätt för att följa en rättegång. En ordningsvakt påstod då att fotografen hade filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet.

"Det saknades grund för att ta minneskortet i beslag", skriver HD i sin dom i fallet med det reportageteam från TV4 som fick sitt minneskort beslagtaget i misstanke om att ha filmat in i en rättegångssal. 

I februari 2023 rapporterade Kamera & Bild om hur Stockholms tingsrätt beslutade att behålla det minneskort som beslagtogs av en TV4-fotograf under en rättegång i Attunda tingsrätt då en ordningsvakt påstod då att fotografen hade filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet

Domen hävdes sedan av hovrätten och ger istället TV4 rätt: beslaget bröt mot censurlagstiftningen, menade domstolen då, något som överklagades till Högsta domstolen.

Frågan som togs upp i Högsta domstolen var "om beslaget var förenligt med yttrandefrihetsgrundlagens anskaffarfrihet och förbudet mot hindrande åtgärder". De har nu fastställt att beslaget av minneskortet, som innehöll journalistiskt material från TV4-fotografen, var i strid med yttrandefrihetsgrundlagen. 

Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller liksom tryckfrihetsförordningen de grundläggande principer som styr vilka offentliga ingripanden som får göras gällande material som skyddas av grundlagsregleringen, exempelvis anskaffarfriheten, där anskaffande av uppgifter i syfte att offentliggöra dessa inte får leda till staffansvar om inte grundlagen stödjer detta. En myndighet får heller inte censurera eller hindra offentliggörande av material i ett grundlagsskyddat medium enligt cencsurförbudet.

"Högsta domstolen klargör i avgörandet att en tillämpning av rättegångsbalkens fotograferingsförbud inte strider mot anskaffarfriheten i grundlagarna. Skälet till detta är att straffbestämmelsen endast avser sättet för anskaffande, något som inte omfattas av grundlagsskyddet.

Det aktuella beslaget av journalistiskt material stod däremot enligt domstolen i strid med förbudet mot hindrande åtgärder. Det saknades därför grund för att ta minneskortet i beslag."

Detta innebär att Högsta domstolens fastställande av Hovrättens dom kommer att bli vägledande.